Szkolenia i doradztwo realizowane są głównie w ramach projektów współfinansowanych ze środków Unii Europejskiej i prowadzone są przez trenerów zewnętrznych-ekspertów z danych dziedzin.

Planujemy przygotowywać konkretne programy szkoleniowe i doradcze dla firm przystępujących do inkubatora, po przeprowadzeniu indywidualnej analizy ich potrzeb.

Na bieżąco będziemy informować o pozyskanych funduszach w nowym okresie programowania na lata 2014-2020.

iStock_000006764580Small

Szkolenia
Administracyjne i prawne aspekty organizacji i prowadzenia przedsiębiorstwa
– źródła prawa działalności gospodarczej (Ustawa o swobodzie prowadzenia działalności gospodarczej)
– warunki podejmowania działalności gospodarczej
– zasady prowadzenia działalności gospodarczej
Zagadnienia dotyczące rejestracji firmy
– wpis do ewidencji działalności gospodarczej lub rejestracja spółki prawa handlowego
– nadanie numeru identyfikacyjnego REGON
– założenie rachunku bankowego
– rejestracja działalności w Urzędzie Skarbowym
– Inspekcja Sanitarna, Inspekcja Pracy
Zagadnienia podatkowe (cz. 1)
– formy opodatkowania działalności gospodarczej
– wybór formy opodatkowania
– dowody księgowe
– obowiązki w zakresie prowadzenia podatkowej księgi przychodów i rozchodów
– uproszczone formy prowadzenia księgowości – karta podatkowa i ryczałt ewidencjonowany
Zagadnienia podatkowe (cz. 2)
– podstawa opodatkowania i stawki podatkowe
– deklaracje podatkowe
– podatek od towarów i usług (VAT) i zasady jego ustalania
– amortyzacja środków trwałych
Prawo pracy. Zarządzanie zasobami ludzkimi.
– obowiązki pracodawcy
– umowy o pracę
– urlopy
– zarządzanie zasobami ludzkimi
Zasady ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych
– zasady prawne w zakresie ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych
– zasady wypełniania dokumentów ubezpieczeniowych
– ubezpieczenia społeczne: ubezpieczenia emerytalne i ubezpieczenia rentowe, ubezpieczenie chorobowe i ubezpieczenie wypadkowe
– ubezpieczenie zdrowotne
– Fundusz Pracy i Fundusz Gwarantowanych Świadczeń Pracowniczych
– składki na ubezpieczenia społeczne
– Kasa Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego
Marketing, promocja, reklama
– wprowadzenia do marketingu
– analizy marketingowe
– segmentacja
– koncepcja produktu
– kształtowanie cen
– dystrybucja
– promocja, reklama
– Public Relations
Zachowania rynkowe klientów. Relacje z klientem
– rynkowa gra o nabywców, postępowanie nabywcy na rynku,
– reguły gry handlowej, filozofia handlowania, podstawowe narzędzia poznawania i rozumienia interesów klienta,
– etapy negocjacji handlowych, gra „środkowa”, gra „końcowa
Źródła finansowania przedsiębiorstwa
– wewnętrzne i zewnętrzne źródła finansowania działalności gospodarczej
– zasady ubiegania się o środki finansowe w ramach projektu
Biznes plan
– części składowe biznes planu
– analizy wstępne, badanie rynku
– analiza otoczenia firmy
– biznes plan – kwalifikacje przedsiębiorcy
– pozycjonowanie oferty firmy
– personel firmy
– biznes plan – techniczny plan działania
– analiza rentowności przedsięwzięcia
– szacowanie wielkości kapitału potrzebnego do uruchomienia przedsięwzięcia
– opracowanie biznes planu