banner_ws

Dla kogo:

O pożyczkę mogą ubiegać się pozostający bez pracy:
– pozostający bez pracy absolwenci szkół średnich i wyższych tj. I, II stopnia oraz jednolitych studiów magisterskich w okresie 48 miesięcy od dnia otrzymania dyplomu;
– pozostający bez pracy studenci ostatniego roku studiów wyższych tj. ostatniego roku studiów licencjackich lub magisterskich;
Bezrobotni.

Przeznaczenie

W ramach Programu „Pierwszy biznes – Wsparcie w starcie II” udzielane są:

pożyczka podstawowa na rozpoczęcie działalności gospodarczej,

Wzór umowy pożyczki na podjęcie działalności gospodarczej

pożyczka uzupełniająca (do pożyczki podstawowej) na utworzenie stanowiska pracy dla bezrobotnego

Wzór aneksu do umowy pożyczki (pożyczka uzupełniająca)

pożyczka na utworzenie stanowiska pracy dla bezrobotnego dla przedsiębiorców

Wzór umowy pożyczki na utworzenie stanowiska pracy

REGULAMIN

image1

Pożyczka podstawowa – pożyczka na rozpoczęcie działalności gospodarczej

Więcej szczegółów

image3

Pożyczka uzupełniająca na utworzenie stanowiska pracy dla bezrobotnego, w tym bezrobotnego skierowanego przez powiatowy urząd pracy (pożyczka uzupełniająca)

Więcej szczegółów

image2

Pożyczka na utworzenie stanowiska pracy dla bezrobotnego, w tym bezrobotnego skierowanego przez Powiatowy Urząd Pracy dla przedsiębiorców

Więcej szczegółów

Spotkania informacyjne będą odbywały się co tydzień (w dni robocze):

Więcej szczegółow

Wnioski będą przyjmowane w dni robocze w godzinach 8.00 – 16.00 w następujących punktach:

Więcej szczegółow

clouds

DOKUMENTY DO POBRANIA:

POŻYCZKA PODSTAWOWA NA ROZPOCZĘCIE DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ

I. DOKUMENTY WYMAGANE NA ETAPIE SKŁADANIA WNIOSKU O POŻYCZKĘ:

Dla wnioskodawcy

WZÓR WNIOSKU O POŻYCZKĘ PODSTAWOWĄ

WZÓR WNIOSKU O POŻYCZKE UZUPEŁNIAJĄCĄ – wersja edytowalna

W sytuacji, gdy wyznaczone miejsce w danym punkcie wniosku jest niewystarczające, należy przenieść dany punkt do oddzielnego dokumentu stanowiącego kolejny załącznik z adnotacją we wniosku „cd. w załączniku nr…” Prosimy o wyczerpujące i precyzyjne odniesienie się do poszczególnych punktów wniosku, w szczególności w części dotyczącej charakterystyki planowanej działalności gospodarczej (Punkty 2.2 – 2.6). Nieprawidłowo wypełnione wnioski będą podlegały uzupełnieniu.

Zał. nr 2 do Wniosku – Oświadczenie o pomocy de minimis
Zał. nr 3 do Wniosku – Oświadczenie o nieubieganiu się o środki
Zał. nr 4 do Wniosku – Oświadczenie majątkowe wnioskodawcy
Zał. nr 5 do Wniosku – Oświadczenie o niezatrudnieniu
Upoważnienie BIG InfoMonitor – osoby fizyczne
Formularz informacji przedstawianych przy ubieganiu się o pomoc de minimis
Oświadczenie – oświadczenie współmałżonka pożyczkobiorcy
Zakres danych osobowych Wnioskodawców
Oświadczenie – odsetki

Dodatkowo do wniosku o udzielenie pożyczki należy dołączyć:

 • Kserokopię własnego dowodu osobistego i współmałżonka (jeśli dotyczy, w przypadku dowodu osobistego nieposiadającego adresu zameldowania, należy dołączyć kopię zaświadczenia o zameldowaniu) – potwierdzone za zgodność z oryginałem,
 • Kserokopię dokumentu potwierdzającego rozdzielność majątkową (jeśli dotyczy) – potwierdzoną za zgodność z oryginałem
 • Kserokopię odpisu dyplomu wnioskodawcy lub zaświadczenie o uzyskanym wykształceniu – dotyczy absolwentów szkół i uczelni,
 • Kserokopię dokumentów potwierdzających posiadanie predyspozycji i kwalifikacji do prowadzenia planowanej działalności gospodarczej – potwierdzoną za zgodność z oryginałem,
 • Zaświadczenie z powiatowego urzędu pracy potwierdzające posiadanie przez wnioskodawcę statusu bezrobotnego (dotyczy bezrobotnego),
 • Zaświadczenie z wyższej uczelni o kontynuacji przez wnioskodawcę nauki na ostatnim roku studiów – dotyczy studentów ostatniego roku studiów.

Dla poręczycieli wnioskodawcy

oświadczenie poręczyciela
Oświadczenie majątkowe wnioskodawcy, poręczyciela
OŚWIADCZENIE WSPÓŁMAŁŻONKA PORĘCZYCIELA
Upoważnienie BIG InfoMonitor – osoby fizyczne
Upoważnienie BIG InfoMonitor – firmy

Dodatkowo poręczyciel dołącza:

 • kserokopię własnego dowodu osobistego i współmałżonka (jeśli dotyczy),
 • kserokopię dokumentu potwierdzającego rozdzielność majątkową (jeśli dotyczy),
 • zaświadczenie o osiąganych dochodach z tytułu zatrudnienia za ostatnie 3 miesiące (dotyczy osób pracujących),
 • RMUA (informacja dla osoby ubezpieczonej) z ostatnich 3 miesięcy (dotyczy osób pracujących),
 • kserokopie zeznania podatkowego za ubiegły rok – PIT (dotyczy osób prowadzących własną firmę)

Komplet dokumentów należy wpiąć w skoroszyt i złożyć w zamkniętej kopercie, na której należy wskazać miejsce złożenia dokumentów oraz imię, nazwisko i adres wnioskodawcy.

DOKUMENTY WYMAGANE PO PRZYZNANIU POŻYCZKI
Dla Wnioskodawcy

Wniosek o udzielenie pomocy de minimis
Formularz informacji przedstawianych przy ubieganiu się o pomoc de minimis
Oświadczenie o braku podwójnego finansowania

Dodatkowo wnioskodawca jest zobowiązany do dostarczenia:

 • potwierdzenia rejestracji w CEIDG zawierającego REGON i NIP,
 • umowy spółki cywilnej (jeśli dotyczy),
 • umowy na prowadzenie firmowego rachunku bankowego,
 • dokumentów potwierdzających ustanowienie stosownych zabezpieczeń.

UWAGA: na każdym etapie rozpatrywania wniosku o pożyczkę Pośrednik Finansowy ma prawo żądać od wnioskodawcy i poręczyciela dodatkowych dokumentów w celu weryfikacji zapisów we wniosku o pożyczkę oraz załącznikach.

POŻYCZKI DLA PRZEDSIĘBIORCY NA UTWORZENIE MIEJSCA PRACY

DOKUMENTY WYMAGANE NA ETAPIE SKŁADANIA WNIOSKU:
Dla Wnioskodawcy

WZÓR WNIOSKU O POŻYCZKĘ DLA PRZEDSIĘBIORCY
WZÓR WNIOSKU O POŻYCZKĘ DLA PRZEDSIĘBIORCY – wersja edytowalna
WZÓR WNIOSKU O POŻYCZKĘ UZUPEŁNIAJĄCĄ
WZÓR WNIOSKU O POŻYCZKE UZUPEŁNIAJĄCĄ – wersja edytowalna

W sytuacji, gdy wyznaczone miejsce w danym punkcie wniosku jest niewystarczające, należy przenieść dany punkt do oddzielnego dokumentu stanowiącego kolejny załącznik z adnotacją we wniosku „cd. w załączniku nr…” Prosimy o wyczerpujące i precyzyjne odniesienie sie do poszczególnych punktów wniosku, w szczególności w części dotyczącej charakterystyki planowanego miejsca pracy (Punkty 2.1 – 2.5). Nieprawidłowo wypełnione wnioski będą podlegały uzupełnieniu.

Zał. nr 2 do Wniosku – Oświadczenie o pomocy de minimis
Zał. nr 3 do Wniosku – Oświadczenie o nieubieganiu się o środki
Zał. nr 4 do Wniosku – Oświadczenie majątkowe wnioskodawcy
Zał. nr 5 do Wniosku o pożyczkę uzupełniająca – Opinia Powiatowego Urzędu Pracy
Upoważnienie BIG InfoMonitor – osoby fizyczne
Upoważnienie BIG InfoMonitor – firmy
Formularz informacji przedstawianych przy ubieganiu się o pomoc de minimis
Oświadczenie – odsetki

Dodatkowo do wniosku o udzielenie pożyczki należy dołączyć:

 • kserokopię, własnego dowodu osobistego i współmałżonka (jeśli dotyczy), – potwierdzoną za zgodność z oryginałem,
 • kserokopię dokumentu potwierdzającego rozdzielność majątkową (jeśli dotyczy),
 • zaświadczenie z właściwego urzędu skarbowego o niezaleganiu z wpłatami odpowiednich należności wystawione nie wcześniej niż 3 miesiące przed datą złożenia wniosku,
 • zaświadczenie z Zakładu Ubezpieczeń Społecznych o niezaleganiu z wpłatami odpowiednich należności wystawione nie wcześniej niż 3 miesiące przed datą złożenia wniosku,
 • opinię Urzędu Pracy dotyczącą wniosku o udzielenie pożyczki na utworzenie stanowiska pracy dla bezrobotnego skierowanego przez powiatowy urząd pracy, pod kątem dostępności zarejestrowanych w danym urzędzie pracy bezrobotnych posiadających kwalifikacje niezbędne do wykonywania pracy na planowanym do utworzenia stanowisku pracy.

Dla poręczycieli wnioskodawcy

oświadczenie poręczyciela
Oświadczenie majątkowe wnioskodawcy, poręczyciela
OŚWIADCZENIE WSPÓŁMAŁŻONKA PORĘCZYCIELA
Upoważnienie BIG InfoMonitor – osoby fizyczne
Upoważnienie BIG InfoMonitor – firmy

Dodatkowo poręczyciel dołącza:

 • kserokopię własnego dowodu osobistego i współmałżonka (jeśli dotyczy),
 • kserokopię dokumentu potwierdzającego rozdzielność majątkową (jeśli dotyczy),
 • zaświadczenie o osiąganych dochodach z tytułu zatrudnienia za ostatnie 3 miesiące (dotyczy osób pracujących),
 • RMUA (informacja dla osoby ubezpieczonej) z ostatnich 3 miesięcy (dotyczy osób pracujących),
 • kserokopie zeznania podatkowego za ubiegły rok – PIT (dotyczy osób prowadzących własną firmę)

Komplet dokumentów należy wpiąć w skoroszyt i złożyć w zamkniętej kopercie, na której należy wskazać miejsce złożenia dokumentów oraz imię, nazwisko i adres wnioskodawcy.

DOKUMENTY WYMAGANE PO PRZYZNANIU POŻYCZKI

Dla Wnioskodawcy

Wniosek o udzielenie pomocy de minimis
Formularz informacji przedstawianych przy ubieganiu się o pomoc de minimis
Oświadczenie o braku podwójnego finansowania

UWAGA: na każdym etapie rozpatrywania wniosku o pożyczkę Pośrednik Finansowy ma prawo żądać od wnioskodawcy i poręczyciela dodatkowych dokumentów w celu weryfikacji zapisów we wniosku o pożyczkę oraz załącznikach.